خانواده کارآفرین

وبلاگ گروه "خانواده کارآفرین"

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻗﺮارداد

آﻗﺎی«ﮔﺮت»، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻗﺮارداد را ﻫﻨﺮ و ﻋﻠﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻮاﻓﻘﺎت ﻗﺮاردادی از ﻃﺮﯾـﻖ ﻓﺮاﯾﻨـﺪ واگذاری قرارداد تعریف کرده است. اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺮونﺳﭙﺎری در دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫـﺎی دﯾﮕـﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺑﺮونﺳﭙﺎری، ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﺗﻌﺪاد ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎی ﺧـﻮد را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ﯾﺎ ﺗﺄﻣﯿﻦﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﯿﺮوﻧﯽ، ﺣﺠـﻢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ و ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﻮد را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻨﺪ. اﻣﺮوزه ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر و ﺗﺄﻣﯿﻦﮐﻨﻨـﺪه را ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﻨـﺪ. ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﯾﮑـﯽ از ﻗﺎﺑﻠﯿـﺖﻫـﺎی ﻣﺤﻮری اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ در ﺷﮑﻞدﻫﯽ، ﻣـﺬاﮐﺮه، و اداره ﻗﺮاردادﻫـﺎی ﻣﺘﻌــﺪد ﺑﺎﺷــﺪ. اﯾــﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿــﺖ ﻣﺤــﻮری، «ﻓﺮاﯾﻨــﺪ ﻣــﺪﯾﺮﯾﺖ ﻗــﺮارداد» نامیده می شود.

ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻗﺮارداد

ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻗﺮارداد دارای ﻣﺮاﺣﻞ و ﮔﺎمﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اﺳﺖ و ﻣﯽﺗـﻮان از دﯾـﺪﮔﺎهﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ را ﺑﺮای اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜـﺎل، ﻓﺮاﯾﻨـﺪ ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﻗﺮارداد در ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی واﮔﺬار ﮐﻨﻨﺪة ﮐﺎر ﺑﻪ دﯾﮕﺮان، ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐـﻪ اﻧﺠـﺎم دﻫﻨـﺪه ﮐـﺎر ﺑﺮای دﯾﮕﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﻔﺎوت دارد. ﻓﺮاﯾﻨﺪی که در ادامه ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﯾﺎ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺧﺪﻣﺎت را ﺑـﻪ ﺷـﺮﮐﺖﻫـﺎی دﯾﮕـﺮ واﮔـﺬار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻗﺮارداد در ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی واﮔﺬارﮐﻨﻨﺪه ﮐـﺎر ﯾـﺎ ﺧـﺪﻣﺎت ﺑـﻪ دﯾﮕـﺮان ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺶ ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﺻﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﺷﺶ ﻓﺮاﯾﻨـﺪ ﻧﯿـﺰ ﺧـﻮد ﺷـﺎﻣﻞ ﺗﻌـﺪادی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻬﻢ و اﻗﺪام ﮐﻠﯿﺪی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ ﻋﺒﺎرتند از:

۱- برنامه ریزی تدارکات (Procurement Planning): ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺤﺼـﻮﻻت، ﺧـﺪﻣﺎت، ﯾـﺎ ﻣـﻮاردی از ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺮونﺳﭙﺎری آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻬﺘﺮی دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ.

۲- ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺑﺮای دﻋﻮت (اراﺋﻪ درﺧﻮاﺳﺖ)(Solicitation Planning): فرآیند آماده سازی اسناد و ﻣﺪارک ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای دﻋﻮت از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و اراﺋﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎر ﺑﻪ آﻧﻬﺎ.

۳- دعوت (ارائه درخواست کار)(Solicitation): ﻓﺮاﯾﻨﺪی ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ آن، ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﺷــﻔﺎﻫﯽ، ﮐﺘﺒــﯽ، ﯾــﺎ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑــﯽ از دﯾﮕــﺮان درﺧﻮاﺳــﺖ ﻣــﯽﮐﻨــﺪ ﮐــﻪ ﻗﯿﻤــﺖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﺧﻮد را اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

۴- انتخاب منبع تأمین کار یا خدمات (Source Selection): ﻓﺮاﯾﻨـﺪی ﮐـﻪ واﮔﺬار ﮐﻨﻨـﺪه ﮐـﺎر ﯾـﺎ ﺧﺪﻣﺎت، ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات واﺻﻠﻪ را ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮده، ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد دﻫﻨﺪه را اﻧﺘﺨـﺎب ﻧﻤﻮده، و ﭘﺲ از ﻣﺬاﮐﺮه، ﻗﺮارداد را ﺑﻪ وی واﮔﺬار ﻣﯽﮐﻨﺪ.

۵- اجرا و اداره قرارداد (Contract Administration): ﻓﺮاﯾﻨـﺪ اﻃﻤﯿﻨـﺎن از ﻣﺤﻘـﻖ ﺷـﺪن ﺷـﺮاﯾﻂ و ﺗﻌﻬـﺪات در ﻃﻮل اﺟﺮای ﻗﺮارداد ﺗﺎ زﻣﺎن ﺧﺎﺗﻤﻪ ﯾﺎ ﻓﺴﺦ ﻗﺮارداد.

۶- اختتام قرارداد (Contract Closeout): ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﺮرﺳﯽ و اﻃﻤﯿﻨﺎن از اﯾﻦ ﮐـﻪ ﺗﻤـﺎﻣﯽ ﮐﺎرﻫـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ از ﻧﻈﺮ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﺸﺪه اﻧﺪ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ اداری ﻗﺮارداد، ﺟﻤـﻊ ﺑﻨـﺪی ﺷـﺪه و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ آن ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ. 

منبع:iiiii.ir

تاریخ ارسال: چهارشنبه 22 خرداد‌ماه سال 1392 ساعت 12:23 ب.ظ | چاپ مطلب
نظرات (0)
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
نام :
پست الکترونیک :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد